St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

logo แม่พระ 

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ประจำเดือน  ตุลาคม 
(ดาวน์โหลด)

 

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

27

ขายหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/ม.สวรินทร์

30

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

31

ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ให้ผู้ปกครองทราบ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

    ประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

6

ครูที่ปรึกษารับอุปกรณ์การศึกษาแจกนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/ม.มณีพร

10

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 1 /2560

ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

6-10

ประชุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึง 2.00

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ม.อัญชลี

11

ผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์พบฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ม.อัญชลี 

6-30

ครูผู้สอนบันทึกเกณฑ์คะแนนการวัดผลประเมินผลลงโปรแกรม MAS SCHOOL

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา/ครูผู้สอน

24

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 2 /2560

ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

27

ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่ง GPA 5 ภาคเรียน สช.

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ม.อัญชลี 

27-30

ครูผู้สอนสั่งหนังสือเรียนภาคฤดูร้อนภาคเรียนที่ 3/2560 

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา/ม.วิไลลักษณ์

  ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 งวดที่ 2 

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สวรินทร์

4

กิจกรรมวันพ่อ 

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

5

หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

8

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 3 /2560

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

11

หยุดเรียนฃดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

22

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 4 /2558

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

(2)

            ประจำเดือน ธันวาคม (ต่อ)

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

22

กิจกรรมวันคริสต์มาสนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

22

กิจกรรมวันคริสต์มาสบุคลากร

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ

25-2

หยุดเรียนวันคริสต์มาสต์วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่  2561


ประจำเดือน มกราคม

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ

1 ม.ค.- 2 ก.พ.

ครูผู้สอนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 บันทึกคะแนนลงโปรแกรม MAS SCHOOL

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

5

ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 งวดที่ 3

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ

12

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 5 /2560

ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้สอน

22

นักศึกษาระบบทวิภาคีชั้นปีที่ 1  พบสถานประกอบการเพื่อรับการสัมภาษณ์ และแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิชาการ

ม.ลัดดาวัลย์/ม.จำปา

12

แนะแนวการเลือกสาขาวิชาแก่นักศึกษาระดับชั้นปวช.1

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา/หัวหน้าแผนกวิชา

29

ส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ระดับปวช.3และปวส.2

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

15

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ส่งเอกสารการเลือกสาขาวิชาที่ห้องหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ม.จำปา

15

จัดกิจกรรมวันครู

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

31

นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่งเอกสารและรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

ม.วันเพ็ญ/ม.เพชรรัตน์

30 ม.ค.-2 ก.พ

ประเมินสิ้นสุดหลักสูตรปวช.3และปวส.2

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ครูผู้สอน

26

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 6 /2560

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

15-19

ครูผู้สอนสั่งหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561   

ฝ่ายวิชาการ         

ม.จำปา/ม.วิไลลักษณ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

แจกแบบตอบรับอุปกรณ์การศึกษา ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/ม.มณีพร

2

นักศึกษาทุกระดับชั้นทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

5-7

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ

ม.เพชรรัตน์

8-9

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ                      

ฝ่ายวิชาการ

ม.เพชรรัตน์

9

ครูผู้สอนส่งเอกสารประเมินผลครั้งที่ 7 /2560

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

12-23

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ติววีเน็ต                  

           

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

ม.จำปา/ครูที่ปรึกษา

16

กิจกรรมอำลา

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

19

ครูที่ปรึกษาส่งแบบตอบรับอุปกรณ์การศึกษา  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/ม.มณีพร

19

ประกาศรายวิชาเรียนปรับเพิ่มคะแนน (รีเกรด) และลงทะเบียนเรียนปรับเพิ่มคะแนน (รีเกรด)  ประจำปีการศึกษา  2560

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/ม.สวรินทร์

                              -3-                   

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

23

ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคเรียน ปวช.1,2และส.1

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

24

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  V-NET

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

ม.จำปา/ครูที่ปรึกษา

25

นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  V-NET

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

ม.จำปา/ครูที่ปรึกษา

26

ประกาศผลสอบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 3/2560และสอบแก้ตัวสำหรับ นักศึกษาที่สอบ ไม่ผ่านพร้อมประกาศผลการสอบแก้ตัว (เวลา  09.00-12.00 น.)  สวมชุดนักศึกษาเท่านั้นและเข้าสอบตามตารางสอบที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

หัวหน้าแผนกวิชา

26

ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ (ปวช.1-2,ปวส.1)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

28

ประกาศรายชื่อผู้หมดสิทธิ์สอบปลายภาคระดับชั้น(ปวช.1-2,ปวส.1)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

26-27

ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  (ปวฃ.3)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

ประจำเดือน มีนาคม

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

หยุดเรียนชดเชยวันมาฆบูชา

1 มี.ค.-28 มี.ค. 

นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ         

ม.ลัดดาวัลย์/ม.จำปา

5-9

ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2560 ปวช.1-2,ปวส.1

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

5-9

หัวหน้าแผนกวิชาและคณะกรรมการจัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์           

12

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา  2560

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

13-16

อบรมการเขียนโครงการนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และปวส.1

ฝ่ายแผนงานฯ

ม.สมเกียรติ

14

ครูผู้สอนประชุมตรวจทานผลการเรียนนักศึกษา ห้องประชุมชั้น 2 เวลา 09.00-12.00 น. ส่งเอกสารประเมินผลการเรียนพร้อมเอกสารบันทึกผลสัมฤทธิ์                 ทางการเรียนของผู้เรียน

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

14

ครูผู้สอนระดับชั้น ปวส.1/2,1/4-1/9  บันทึกเกณฑ์คะแนนลงโปรแกรม

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา /ครูผู้สอน

19

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  (ปวช.1-2 และปวส.1)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

16

ประกาศผลค่าคะแนน GPA/PR สำหรับนักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

19-21

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2  ที่มีผลการเรียน (0 มส. ขส. มผ.)   ยื่นคำร้องแก้ไข             ผลการเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

19-28

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2  ที่มีผลการเรียน (0 มส. ขส. มผ.แก้ไขผลการเรียน)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

19 มี.ค. 30 เม.ย.

นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนปรับเพิ่มคะแนนรายวิชา (รีเกรด) ประจำปีการศึกษา  2560

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

26

นักศึกษาปวส.1/2,1/4-1/7 ชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ/สวรินทร์

                           (4)

ประจำเดือน มีนาคม (ต่อ)

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

26-30

ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

30

งานทะเบียนส่งรายงานผลการเรียน GPA/PR ถึงสช. (กรณีจบไม่พร้อมรุ่น)

และประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (กรณีจบไม่พร้อมรุ่น)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

31

วันสุดท้ายการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาปวช.1                

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา

ประจำเดือน เมษายน

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

2

นักศึกษาปวส.1/2,1/4-1/7  เรียนภาคฤดูร้อน   ภาคเรียนที่ 3/2560

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

2-6

ครูผู้สอนระดับชั้นปวส.1/2,1/4-9) บันทึกเกณฑ์คะแนนลงโปรแกรม

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

2

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 กรณีจบพร้อมรุ่นรับรบ.แสดงผลการเรียนพร้อมลงทะเบียนการสำเร็จการศึกษา ปวช.3 ปวส.2/1,2/3 (รับรบ.รอบ 1)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

6

หยุดเรียนวันจักรี

16

หยุดเรียนวันสงกรานต์

25

ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ ระดับชั้น

ปวส.1/2,1/4-1/9

ฝ่ายวิชาการ

ม.อรทัย/ครูผู้สอน

27

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/9  ที่หมดสิทธิ์สอบ

ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 3 /2560 (ภาคฤดูร้อน)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

30

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ผู้จบการศึกษา (กรณีจบไม่พร้อมรุ่น)

และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กรณีจบพร้อมรุ่นรับใบรบ.แสดงผล

การเรียนพร้อมลงทะเบียนการสำเร็จการศึกษา (รับรบ.รอบ 2)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

23 เม.ย.-7 พ.ค.

ครูผู้สอนระดับชั้น ปวส.1/2,1/4-1/9 บันทึกคะแนนลงโปรมแกรม

ฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอน

30 เม.ย-3 พ.ค.

ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร ภาคฤดูร้อนนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/6

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1

ครูผู้สอนปรับเพิ่มคะแนนรายวิชาส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่งานทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี/ครูผู้สอน

2

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษากรณี (ภาคฤดูร้อน) พร้อมลงทะเบียนการสำเร็จการศึกษา (1,800บาท)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

3

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับชั้นปวช.3และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจบการศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เสร็จพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร รับชุดที่อาคารเซนต์อาเลน

ฝ่ายวิชาการ

ม.พิชิต

4

พิธีรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ  อาคารเซนต์อาเลนน์ โดยบาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ฝ่ายวิชาการ

ม.พิชิต

7-11

ผู้ค้างจบการศึกษาติดต่องานวิชาการเพื่อบันทึกรายวิชาเรียนร่วม  ยื่นคำร้อง/ลงทะเบียนเรียนร่วมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารฯ

ม.อัญชลี

10-11

ผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์พบฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์/ม.จำปา

ม. อัญชลี


                              -5-

วันที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

4

ครูผู้สอนนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/9 ประจำปี    การศึกษา  2560        บันทึกคะแนนลงโปรแกรม

ฝ่ายวิชาการ

ม.จำปา/ม. อัญชลี/ครูผู้สอน

8

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที 1/2561

ฝ่าย/แผนวิชา

รองฯ/หัวหน้าแผนกฯ

10

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่  3 /2560 (ภาคฤดูร้อน)   (นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/9) พร้อมส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

14

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ,นักศึกษาระดับชั้นปวช.3และปวส.2                ซื้อหนังสือเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

24

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560/

นักศึกษาปวช.1,และปวส.1 ซื้อหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา        

ฝ่ายกิจการฯ

ม.อรัญญา

24-25

นักศึกษาระดับชั้นปวช.1,2 และปวส.1ซื้อหนังสือเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ฝ่ายบริหารฯ

ม.สมยศ

25

นักศึกษาระดับชั้นปวช.3และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กรณีจบการศึกษาภาคฤดูร้อน รับใบแสดงผลการเรียน  (รบ.)  (รับรบ.รอบ 3)

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

25

เข้าค่ายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2561

ฝ่ายพัฒนาฯ

ม.อรัญญา

28

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ปวช.1,2และปวส.1

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัจฉราภรณ์

29

หยุดเรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

31

ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่งผลการเรียนปรับเพิ่มคะแนนรายวิชาให้ผู้ปกครองรับทราบ

ฝ่ายวิชาการ

ม.อัญชลี

(บาทหลวงอนุสรณ์    สุริยัพ)

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

                                                15 พฤษภาคม  2560

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com